Як створити та налаштувати додаток Next.JS v.13 з Prettier, Eslint, Husky та Jest

Ця коротка інструкція допоможе вам створити додаток Next.js з конфігураціями Prettier, ESLint, Husky та Jest, а також розгорнути його на Azure. Дізнайтеся, як налаштувати новий проект, налаштувати Prettier та ESLint, використовувати Husky для перевірки перед комітом, писати тести з Jest та розгортати ваш додаток на Azure для оптимізованого середовища виробництва.

Зміст

 • Створюємо новий додаток Next.JS
 • Налаштовуємо Prettier
 • Налаштовуємо Eslint
 • Налаштовуємо Husky з lint-staged
 • Налаштовуємо тести з Jest
 • Примітки щодо розгортання
 • Додаткові опції

Перед початком

 • Використовуйте консоль для кращого досвіду налагодження, особливо для фаз коміту та надсилання з Husky.
 • Вам можуть знадобитися додаткові кроки в залежності від ваших потреб та інструментів.

Створення нового проекту NextJs

 • Створіть ПУСТИЙ віддалений репозиторій (GitHub, GitLab тощо)
 • Створіть новий проект локально:
npx create-next-app@latest dev-blog
 • Підключіть локальний репозиторій до віддаленого та надішліть гілку master:
git remote add origin https://github.com/Drag13/NextJS-express-course-app-mirror.git
git branch -M master
git push -u origin master
 • Виправте залежності розробника, перемістивши їх у розділ розробника:
npm i @types/node @types/react @types/react-dom eslint eslint-config-next typescript -D
 • Закомітьте код та надішліть результати до віддаленого репозиторію за допомогою git push

Налаштування Prettier

 • Додайте prettier
 npm i prettier eslint-config-prettier eslint-plugin-prettier -D
 • Налаштуйте prettier, додайте prettierrc.json в рутову папку
{
 "trailingComma": "es5",
 "tabWidth": 2,
 "semi": true,
 "singleQuote": true
}
 • Додайте prettier до .eslintrc.json
{
 "extends": ["next/core-web-vitals", "prettier"],
 "plugins": ["prettier"],
 "rules": {
  "prettier/prettier": [
   "error",
   {
    "endOfLine": "auto"
   }
  ]
 }
}
 • Закомітьте код та надішліть результати до віддаленого репозиторію за допомогою git push

Налаштування EsLint

 • Встановіть парсер та плагін
npm i -D @typescript-eslint/parser @typescript-eslint/eslint-plugin eslint-plugin-react-hooks
 • Налаштуйте EsLint на рекомендовані
{
 "extends": [
  "next/core-web-vitals",
  "eslint:recommended",
  "plugin:@typescript-eslint/recommended",
  "plugin:react-hooks/recommended",
  "prettier"
 ],
 "plugins": [
  "prettier",
  "@typescript-eslint",
  "plugin:react-hooks/recommended"
 ],
 "parser": "@typescript-eslint/parser",
 "rules": {
  "prettier/prettier": [
   "warn",
   {
    "endOfLine": "auto"
   }
  ]
 },
 "root": true
}
 • Перевірте eslint за допомогою npx eslint .
 • Закомітьте код та надішліть результати до віддаленого репозиторію за допомогою git push

Налаштування Husky та lint-staged

 • Встановіть husky та lint-staged
npm i husky lint-staged -D
 • Додайте lintstagedrc.json до кореня та налаштуйте:
{
 "**/*.ts?(x)": ["prettier --write", "eslint"],
 "**/*.(ts)?(x)": "npm run type-check",
 "./*.md": ["prettier --write"]
}

Примітка - перший та другий пункти мають однакові правила вибору розширення умисно, для прискорення процесу.

 • Додайте нові команди до package.json
{
 "lint-staged": "lint-staged",
 "type-check": "tsc --project tsconfig.json --pretty --noEmit && echo "
}
 • Налаштуйте перевірку перед комітом з lint-staged
npx husky add .husky/pre-commit "npm run lint-staged"
 • Змініть помилки Prettier на попередження (відтепер вони будуть виправлятися автоматично)

.eslintrc.json:

 "prettier/prettier": [
   "warn",
   {
    "endOfLine": "auto"
   }
  ]
 • Закомітьте код та надішліть результати до віддаленого репозиторію за допомогою git push

Налаштування Jest

 • Встановіть Jest та інші залежності для тестування
npm i -D @types/jest jest jest-environment-jsdom @testing-library/react @testing-library/jest-dom
 • Створіть файл jest.config.mjs у кореневій теці:
import nextJest from "next/jest.js";

const createJestConfig = nextJest({
 dir: "./",
});

/** @type {import('jest').Config} */
const config = {
 collectCoverageFrom: [
  "app/**/*.{js,jsx,ts,tsx}",
  "!**/*.d.ts",
  "!**/node_modules/**",
 ],
 testEnvironment: "jest-environment-jsdom",
 setupFilesAfterEnv: ["<rootDir>/jest.setup.js"],
 testPathIgnorePatterns: ["<rootDir>/node_modules/", "<rootDir>/.next/"],
};

export default createJestConfig(config);
 • Створіть файл jest.setup.js у корені та налаштуйте:
import "@testing-library/jest-dom";
 • Оновіть файл tsconfig:
 "include": [ "jest.setup.js"]
 • Оновіть package.json з новими скриптами тестування
{
 "test": "jest --coverage",
 "test:w": "jest --watch"
}
 • Напишіть простий тест та перевірте, що тест працює правильно
 • Додатково налаштуйте husky для підтримки тестування при надсиланні:
npx husky add .husky/pre-push "npm test"
 • Надішліть зміни та спостерігайте за результатами
 • Закомітьте код та надішліть результати до віддаленого репозиторію за допомогою git push:

Мінімальний розмір покриття тестами

За бажанням можемо сконфігурувати мінімальний розмір покриття тестами. Для цього додайте нову секцію в jest.config.mjs:

 coverageThreshold: {
  global: {
   branches: 30,
   functions: 30,
   lines: 30,
   statements: 30,
  },
 },

Розгортання

Допоміжні засоби розгортання Azure

 • Оновіть next.config.js:
const nextConfig = {
 output: "standalone",
};
 • Оновіть конвеєр з кроком копіювання (режим автономної роботи не передбачає копіювання всіх важливих файлів з невідомих причин).
 - name: copy files
    run: |
     cp -R .next/static .next/standalone/.next/static
     cp -R ./public .next/standalone/public
 • Оновіть package.json з командою для запуску сервера:
 - name: Upload artifact for deployment job
    uses: actions/upload-artifact@v2
    with:
     name: node-app
     path: .next/standalone
 • Оновіть package.json з командою для запуску сервера
{
 "start:azure": "node server"
}
 • Оновіть Azure, щоб використовувати команду npm run start:azure для запуску додатку на Prod

Додаткові опції

Англійська версія

[09.09.2023] nextjs, react, prettier, husky